ตัวอย่างเอกสารทั่วไป
สำรวจความคิดเห็น
ท่านพึงพอใจในเวปไซต์นี้
  
การจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ Print E-mail
Wednesday, 02 November 2005

ที่ นร (กวพ) 1305/ว 1170

สำนักนายกรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. 10300

7 กุมภาพันธ์ 2543

เรื่อง การจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ

เรียน

          ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 23 (6) กำหนดให้มีการซื้อโดยวิธีพิเศษ กรณีเป็นพัสดุที่โดยลักษณะของการใช้งานหรือมีข้อจำกัดทางเทคนิคที่จำเป็นต้องระบุยี่ห้อ เป็นการเฉพาะ ซึ่งหมายความรวมถึง อะไหล่ รถประจำตำแหน่ง หรือยารักษาโรคที่ไม่ต้องจัดซื้อตามชื่อสามัญในบัญชียาหลักแห่งชาติ นั้น

          คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ขอเรียนซ้อมความเข้าใจแนวทางวิธีปฏิบัติตามระเบียบ
ดังกล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า ในการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ ผู้ดำเนินการจัดหาและเจ้าหน้าที่พัสดุจะต้องระบุเหตุผลและความจำเป็นที่ต้องซื้อ รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อ และเหตุผลความจำเป็นที่จะต้องซื้อโดยวิธิพิเศษเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อให้ความเห็นชอบให้จัดซื้อโดยวิธีพิเศษตามระเบียบฯ ข้อ 27 ให้ชัดเจน และในขั้นตอนการดำเนินการตามระเบียบฯ ข้อ 57 (6) หากมีผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายพัสดุดังกล่าวจำนวนหลายราย ให้คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ เชิญผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายเข้าร่วมการแข่งขันราคาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้ส่วนราชการในสังกัดทราบ และถือปฏิบัติต่อไปด้วย

ขอแสองความนับถือ

(ลงชื่อ) ภิรมย์ สิมะเสถียร
(นายภิรมย์ สิมะเสถียร)
รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี


คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ
ฝ่ายเลขานุการ
โทร. 282-5827
โทรสาร 282-7896

< Prev   Next >
Copyright 2000 - 2005 Miro International Pty Ltd. All rights reserved.
Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.