ตัวอย่างเอกสารทั่วไป
สำรวจความคิดเห็น
ท่านพึงพอใจในเวปไซต์นี้
  
การจัดทำเอกสารสอบราคาและเผยแพร่ Print E-mail
Wednesday, 02 November 2005

ที่ นร (กวพ) 1204/ว 858

สำนักนายกรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. 10300

7 ธันวาคม 2535

เรื่อง การจัดทำเอกสารสอบราคา และประกาศเผยแพร่การสอบราคา

เรียน

          ตามที่ระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ข้อ40 วรรคหนึ่ง กำหนดว่า "ให้เจ้าหน้าที่พัสดุ จัดทำเอกสารสอบราคา โดยอย่างน้อยให้แสดงรายการดังต่อไปนี้" และข้อ 41 (1)กำหนดว่า "ก่อนวันเปิด ซองสอบราคาไม่น้อยกว่า 10 วัน สำหรับการสอบราคาในประเทศ หรือไม่น้อยกว่า 45 วัน สำหรับการสอบราคานานาชาติ ให้เจ้าหน้าที่พัสดุส่งประกาศ เผยแพร่การสอบราคาและเอกสารสอบราคา ไปยังผู้มีอาชีพขาย หรือรับจ้างทำงานนั้น โดยตรงหรือโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ กับให้ปิดประกาศเผยแพร่ การสอบราคาไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการของส่วนราชการนั้น" นั้น

          เนื่องจากระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ ข้อ 40 ดังกล่าว มิได้มีข้อกำหนด เกี่ยวกับรูปแบบของเอกสารสอบราคา อีกทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับประกาศสอบราคา ตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ ข้อ 41 (1) ก็มิได้มีข้อกำหนด เกี่ยวกับรูปแบบของประกาศ สอบราคาไว้ด้วยเช่นกัน ฉะนั้น เพื่อให้การจัดทำเอกสารสอบราคา และประกาศเผยแพร่ การสอบราคาของส่วนราชการต่าง ๆ เป็นไปในแนวทางเดียวกัน คณะกรรมการว่าด้วย การพัสดุอาศัยอำนาจ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ข้อ 12 (5) จึงกำหนดวิธีการปฏิบัติ ในเรื่องดังกล่าวเพิ่มเติมดังนี้
          1. การจัดทำเอกสารสอบราคา ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ข้อ40ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เป็นผู้ลงชื่อกำกับตราชื่อส่วนราชการ เช่นเดียวกับการจัดทำเอกสารประกวดราคาที่ คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุกำหนด และแจ้งเวียนตาม หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร (กวพ) 1202/ว 116 ลงวันที่ 1 เมษายน 2535
          2.ประกาศเผยแพร่การสอบราคา ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ข้อ 41 (1) ให้ส่วนราชการพิจารณา จัดทำตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ข้อ 20

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้ส่วนราชการ ในสังกัดทราบ และถือปฏิบัติต่อไปด้วย


ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ) อาลัย อิงคะวณิช
(นายอาลัย อิงคะวณิช)
รองปลัดสำนักยกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี


คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ
ฝ่ายเลขานุการ
โทร. 2825827 , 2827896

< Prev   Next >
Copyright 2000 - 2005 Miro International Pty Ltd. All rights reserved.
Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.