แบบฟอร์มจัดหาพัสดุ arrow โครงสร้างหน่วยงาน
สำรวจความคิดเห็น
ท่านพึงพอใจในเวปไซต์นี้
  
Written by mayuree   

 

        หน่วยพัสดุ             
                                        แบ่งออกเป็น  3  หมวด    เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 

 

หมวดบัญชีและทะเบียน
หมวดจัดซื้อ
หมวดคลังพัสดุ

นางสาวอรชร สอนสะอาดี

 นางสาวมลฤดี ภูวิลัย

นางมยุรี   ยงกำลัง

นางสาวพรรณี พันบุรี

 นายสุพัฒน์   ศรีพุทธา

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Copyright 2000 - 2005 Miro International Pty Ltd. All rights reserved.
Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.