แบบฟอร์มจัดหาพัสดุ arrow สอบราคาจ้างก่อสร้าง
สำรวจความคิดเห็น
ท่านพึงพอใจในเวปไซต์นี้
  

ขั้นตอนการดำเนินการสอบราคาจ้างก่อสร้าง

 • ขั้นตอนที่ 1  เขีนนแบบงานก่อสร้าง และเสนอรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย อนุมัติ
 • ขั้นตอนที่ 2  แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และคณะกรรมการรายงาน

      ตัวอย่าง กำหนดราคากลางก่อสร้าง

 • ขั้นตอนที่ 3  รายงานการขอจ้าง พร้อมประกาศและเอกสารอื่น ๆ

     รายงานขอจ้างก่อสร้าง วิธีสอบราคา ประกาศ คำสั่่ง การปิดปลดประกาศ
     ตัวอย่าง ประกาศจ้างสอบราค   

 • ขั้นตอนที่ 4 ส่งเอกสารประชาสัมพันธ์ และส่งให้ผู้ขาย

     หนังสือส่งประชาสัมพันธ์ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นพร้อมประกาศ
     หนังสือส่งให้ผู้มีอาชีพขายพร้อมประกาศ

 • ขั้นตอนที่ 5  จัดทำซองสอบราคา

เอกสารในซองสอบราคา ประกอบด้วย 
  - ประกาศและเอกสารสอบราคา
 -  ปร.4 , ปร.5 และ ปร.6  ฟอร์มเปล่า
 -  ปร.4, ปร.5 และ ปร.6   ที่มีราคา
 - แบบรูป
 - สัญญาจ้าง
 - รายการก่อสร้างมาตรฐานใน มข.
 - แบบฟอร์ม หนังสือค้ำประกันสัญญ
 - บทนิยามผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
 - บัญชีเอกสารส่วนที่ 2
 - ใบเสนอราคาจ้าง
 - ประกาศ มข.660-2556
 - เงื่อนไขการก่อสร้าง

  หมายเหตุ เอกสารใดที่ไม่มีตามข้างต้น ติดต่อขอรับที่หน่วยพัสดุ

 • ขั้นตอนที่ 6 รายงานผลการรับซอง

รายงานผลการรับซองสอบราคา

 • ขั้นตอนที่ 7  คณะกรรมการฯ สรุปผลการเปิดซองสอบราคา

ตัวอย่าง รายงานการเปิดซอง

 • ขั้นตอนที่ 8  การทำสัญญา

หนังสือแจ้งผลการเปิดซองและนัดทำสัญญา


 • ขั้นตอนที่ 11 การส่งเอกสารสำเนาสัญญาจ้างครบชุด  ให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง

 • ขั้นตอนที่ 12 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้รับจ้าง
  เพื่อซักซ้อมความเข้าใจก่อนการปฏิบัติงาน

 • ขั้นตอนที่ 13 ส่งมอบงานจ้างและตรวจการจ้าง

บันทึกตรวจการจ้าง

 • ขั้นตอนที่ 14 การเบิกจ่ายค่าจ้าง เอกสารประกอบด้วย

 บันทึกเบิกจ่ายค่าจ้าง เอกสารประกอบ
      -  รายงานขออนุมัติจัดจ้าง  ถ้ามีหลายงวดงาน ใช้สำเนาเบิก
พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
          ต้นฉบับเบิกงวดสุดท้าย
       -  รายงานผลการเปิดซอง  ถ้ามีหลายงวดงาน ใช้สำเนาเบิก ต้นฉบับเบิกงวดสุดท้าย
       -  สำเนาสัญญาจ้าง (ไม่รวมผนวก)  รับรองสำเนาถูกต้อง
       -  หนังสือส่งมอบงานของผู้รับจ้าง
       -  บันทึกตรวจการจ้างตามขั้นตอนที่ 13

 • ขั้นตอนที่ 15 การเบิกจ่ายให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง และค่าควบคุมงาน

     ตัวอย่าง เบิกค่าตอบแทน


  

Copyright 2000 - 2005 Miro International Pty Ltd. All rights reserved.
Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.